Home

Konkurranseklausul mal

Nye lovkrav til konkurranseklausuler Visma Blog

 1. st 70 % av eventuelt arbeidsvederlag over 8G
 2. § 14 A-1.Konkurranseklausuler (1) Med konkurranseklausul menes i dette kapittel avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør
 3. En konkurranseklausul vil typisk ha til formål å hindre den ansatte i å starte opp/ta arbeid i en direkte konkurrerende virksomhet, avsløre bedriftshemmeligheter, eller påvirke arbeidsgivers kundekrets. På den annen side må bedriften påse at konkurranseklausulen ikke på urimelig vis hindrer den ansatte i å ta nytt arbeid
 4. Eksempel på Konkurranseklausul Arbeidstakere kan være svært sentrale for bedriften i forhold til andre. Dette kan være at den ansatte har mer kunnskap om f. eks kundeportefølje, arbeidsmetodikk, produktutviklng eller annet. Det kan derfor være behov for å benytte konkurranseklausuler for arbeidstaker etter at han har sluttet i sin stilling. Konkurranseklausulen skal ha en [
 5. Konkurranseklausul bør ikke være en del av standardkontrakter. Dette fordi det allerede ved inngåelse bør foretas en individuell vurdering av om det er et reelt behov for senere anvendelse av konkurranseklausul for vedkommende arbeidstaker. Slik avtale kan kun inngås for et tidsrom på maksimalt ett år etter opphør av arbeidsforholdet
 6. Konkurranseklausuler er en form for konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold, det vil si avtaler som legger begrensninger på hva en ansatt kan gjøre både under og etter arbeidsforholdet.Et enkelt eksempel på en konkurranseklausul er en bestemmelse om sier at arbeidstakeren ikke kan jobbe hos konkurrerende virksomheter i 6 måneder etter utløp av oppsigelsestiden
 7. En konkurranseklausul er definert i arbeidsmiljølovens § 14 A-1 som en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver som begrenser arbeidstakers adgang til å:. 1) Tiltre stilling hos annen arbeidsgiver eller; 2) Starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør

Ved oppsigelse gjør arbeidsgiver en konkurranseklausul på ett år gjeldende overfor arbeidstakeren. Arbeidstakeren har da krav på et vederlag på 798.864 kroner (som utgjør 8 G), og deretter 70 % av det resterende arbeidsvederlaget på 401.136 kroner, som tilsvarer 280.795 kroner Avtaleloven § 38 fastslår at en konkurranseklausul som innebærer at noen forplikter seg til å ikke drive virksomhet av en viss art eller ta ansettelse i virksomhet av en viss art vil ikke være bindende dersom den urimelig innskrenker vedkommendes adgang til erverv eller må anses for å strekke seg lenger enn nødvendig for å verne mot konkurranse Samleside for generelle konkurransegrunnlag tilpasset alle tillatte anskaffelsesprosedyrer, over og under EØS-terskelverdiene. I tillegg finner du en egen mal tilpasset anskaffelser under 1,3 mill

En konkurranseklausul vil dermed bare være bindende for arbeidstakeren så lenge den er nødvendig for å verne bedriften mot konkurranse, og så lenge den ikke er urimelig for arbeidstakeren. Ved urimelighetsvurderingen skal det tas hensyn til arbeidstakerens interesser, muligheter til å skaffe nytt arbeid og hvilken stilling vedkommende har hatt Arbeidsmiljøloven § 14 A-2. om redegjørelse ved konkurranseklausuler trådte i kraft 1. januar 2016 Kommentarer til første ledd Bestemmelsen i første ledd første punktum forutsetter at arbeidstaker som har inngått en arbeidsavtale som inneholder en konkurranseklausul når som helst kan kreve at arbeidsgiver gir en redegjørelse for om og i hvilken grad klausulen

§ 14 A-1. Konkurranseklausuler - Arbeidsmiljøloven ..

 1. Eksempel på aksjonæravtale. Det presiseres at dette dokumentet er av generell art, og at teksten må tilpasses den enkeltes virksomhet. Innledning
 2. st 70 % av arbeidstakers lønn som overstiger 8 G, men med et tak på 12 G (1 090 816)
 3. En konkurranseklausul er en avtale mellom arbeidsgiver og ansatt som begrenser den ansattes rett til å tiltre stilling hos annen arbeidsgiver, eller starte eller delta i annen virksomhet, etter arbeidsforholdets opphør. For at en slik konkurranseklausul skal være gyldig, kan man litt forenklet si at følgende vilkår må være oppfylt
 4. Ved bruk av konkurranseklausul skal det betales kompensasjon. Kompensasjonen beregnes av opptjent arbeidsvederlag hos arbeidsgiver de siste 12 månedene før oppsigelses- eller avskjedstidspunktet. Som arbeidsvederlag regnes i utgangspunktet alle former for pengeytelser som er opptjent ved arbeid; lønn, overtidstillegg, provisjoner, bonuser mv
 5. Oppsigelse mal: Hva skal en oppsigelse inneholde? En oppsigelse av arbeidstaker må alltid være saklig begrunnet fra arbeidsgivers side. Det er strenge krav til hva et oppsigelsesbrev skal inneholde og hvordan det skal leveres. Vi tilbyr arbeidsgivere og arbeidstakere en [mal for oppsigelse] - enkelt å laste ned

§ 7. Overlevering av taushetsbelagte opplysninger til fremmede staters konkurransemyndigheter og internasjonale organisasjoner. For å oppfylle Norges folkerettslige avtaler med fremmed stat eller internasjonal organisasjon kan Konkurransetilsynet uten hinder av lovbestemt taushetsplikt gi konkurransemyndigheter i fremmede stater og internasjonale organisasjoner opplysninger som er. En konkurranseklausul kan bare avtales dersom stillingen gir den ansatte et innblikk i virksomhetens kundekrets eller forretningshemmeligheter, og denne informasjonen kan brukes til å skade virksomheten betydelig. - Mal for oppsigelsesbrev. Lønn og feriepenger:. Konkurransegrunnlag er alle dokumenter, unntatt kunngjøringen og det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD), som oppdragsgiveren utformer eller henviser til for å beskrive eller fastlegge elementene i anskaffelsen eller konkurransen, inkludert dokumenter som beskriver hva som skal anskaffes, kontraktsvilkårene og hvordan oppdragsgiveren skal gjennomføre konkurransen. En konkurranseklausul er en avtale som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør. Fagforeningen har lenge jobbet for innstramming av konkurranseklausulene

Mal for oppsigelse fra arbeidsgiver. Under får du tilgang til å laste ned vår mal for oppsigelse av arbeidstaker. Før du gjør dette, vil vi likevel gjerne minne deg på at et oppsigelsesbrev bør tilpasses hver enkelt tilfelle Tekst: Runar Homble (2005) Mange bedrifter er svært sårbare i forhold til ansatte som slutter og starter konkurrerende virksomhet eller begynner hos en etablert konkurrent. Ved å innta konkurranseklausuler i for eksempel arbeidsavtaler, vil virksomheten et stykke på vei kunne avhjelpe problemet. Mens et arbeidsforhold består, har arbeidstaker en lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver. Dette. Allerede ved tiltredelsen hadde arbeidgiver opplyst at dette med konkurranseklausul var viktig for ham. Oslo tingrett kom også frem til at denne bedriften hadde behov for vern mot konkurranse. Det ville være skadelig for bedriften om han startet egen virksomhet og oppsøkte kundene og underbød sin tidligere arbeidsgiver

Konkurranseklasuler: Alt du trenger å vite

Konkurranseklausuler kan inngås for inntil ett år og arbeidsgiver skal betale kompensasjon for ulempen som en konkurranseklausul kan medføre for arbeidstaker. Kundeklausuler Regjeringen foreslår at det skal kunne inngås kundeklausuler for kunder som arbeidstakeren har hatt kontakt med eller ansvar for det siste året før arbeidsforholdet avsluttes tilfeller hvor en konkurranseklausul isolert sett er gyldig etter avtl. § 38, men samtidig ugyldig etter krrl. § 10. 2 Bestemmelsenes virkeområde 2.1 Virkeområde for avtaleloven § 38 Avtaleloven § 38 første ledd lyder: Har nogen gaat ind paa, at han av konkurransehensyn ikke skal ta plads i eller driv Har du en konkurranseklausul i arbeidsavtalen? Fra 2017 er den kanskje ugyldig! Nye og strengere regler i arbeidsmiljøloven om konkurransebegrensende avtaler (konkurranse-, kunde- og rekrutteringsavtaler) trådte i kraft fra 1. januar 2016

Eksempel og mal på Konkurranseklausul - Leder

Kjøp en mal med en ikke-konkurranseklausul i en butikk som selger juridiske formater (se Ressurser) og fyll ut feltene. Det kan hende du må skrive om denne generiske formen for å passe dine behov. Trinn 5. Presentere det endelige utkastet til konkurranseklausulen for entreprenøren. Omskriv delene til begge er enige konkurranseklausul. MerEr det vanskelig å finne måter du kan trene på om vinteren når det begynner å bli kaldt og glatt ute. Da'arDa'ane som kommer, og da'ane som gårJeg som ser på kommet mitt, renner langs lårGreie da'arFrank

Konkurranseklausuler - Tekn

NITO er Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer med bachelorgrad, mastergrad eller enda høyere utdanning. Med gode medlemsfordeler og skattefradrag på kontingent, får du mer å rutte med i hverdagen. Bli medlem! Gjør som 90.000 andre ingeniører og teknologer Nye regler fra januar 2016. Med konkurranseklausul menes avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør De siste dagene har Facebook-feeden min vært preget av et enormt engasjement i DN-saken om Geir Engdahl som fikk gründerdrømmen knust av Schibsted.. Gründere går ofte i denne fellen. Jeg er selv både investor og mediegründer, så jeg forstår smerten som Geir Engdahl beskriver i reportasjen Tags: Konkurranseklausul, sluttavtale, sluttpakke . Share on Twitter Share on Facebook Share on Google+ . Siste innlegg. Oppfølging eller oppsigelse av ansatte som ikke presterer . Du får tilsendt en GRATIS MAL FOR ARBEIDSAVTALE når du melder deg på vårt nyhetsbrev! Klikk her for mer informasjo

Konkurranseklausuler - slik er de nye reglene i

 1. Kriteriene for utvelgelse av ansatte ved omstillinger er temaet for denne artikkelen, med hovedvekt på sykefravær, dårlig arbeidsutførelse (dårlig produktivitet) og manglende samarbeidsevner. Advokat (H) Nicolay Skarning fra Kvale Advokatfirma DA har skrevet artikkelen i samarbeid med stud. jur. Lise Berntsen. 1. Innledning Omstillinger, enten det dreier seg om forflytninger.
 2. Under er en CV-mal og et CV-eksempel. Trykk på dem slik at de lastes ned til PC-en din. Nå kan du skrive.. Eksempelprosjekt for en bloggpost på Bekk Open. Contribute to Espenhh/Grinder-eksempel development by creating an account on GitHub ; Hjem Personalledelse Ansettelse Konkurranseklausul. Konkurranseklausul. Av. Kjetil Sander, ansvarlig.
 3. Konkurranseklausul (tema og mal) Kundeklausul (tema og mal) Rekrutteringsklausul (tema og eksempel) Taushetserklæring (mal) Annet . Nye personverregler fra 2018 (tema) IFRS . IFRS 15 på norsk (standard) Notesjekklisten og eksempelregnskap for 2017; September. Selskapsrett . Oppbudsbegjæring (sjekkliste og maler) Konkursbegjæring (sjekkliste.
 4. stekrav i forhold til innhold og krav i arbeidsmiljøloven [

Loven er iflg. res. 17 juni 2005 nr. 609 med visse unntak og presiseringer satt ikr. fra 1 jan 2006, se § 20-1 med fotnote. Jf. EØS-avtalen vedlegg XVIII. Jf. tidligere lover 7 des 1956 nr. 2, 19 des 1958 nr. 3, 4 feb 1977 nr. 4 Konkurranse-, kunde og ikke-rekrutteringsklausul . Konkurranseklausul . Arbeidstaker forplikter seg til ikke under arbeidsforholdet og i en periode på 12 måneder etter utløpet av avtalt oppsigelsestid, ta ansettelse hos, ha eierinteresser i, eller på andre måter være involvert i virksomheter som direkte eller indirekte konkurrerer med Arbeidsgiver

Post Tagged with: Konkurranseklausul 21. november 2016 / Podcast. Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold. Du får tilsendt en GRATIS MAL FOR ARBEIDSAVTALE når du melder deg på vårt nyhetsbrev! Klikk her for mer informasjon . Om juridisk ABC Elementer i en sluttpakke vil ofte være etterlønn, bistand til omplassering, advokatutgifter, overtagelse av pc, mobil med mer. Fra arbeidsgivers side kan det være aktuelt med en konkurranseklausul Beskrivelse Eksempel og mal på leie av bil. Som utleier eller leietaker av bil, så bør det foreligge skriftlig avtale på dette, slik at det formelle er på plass med tanke på forsikringer, utleiepris, service og vedlikehold etc. Med bruk av skriftlig leieavtale står også partene sterkere ved en eventuell konflikt.. Vår avtale i Wordformat er tilrettelagt for privatpersoner/firma som.

Sluttpakke: 10 gode tips og råd ved forhandling av sluttpakker. Sluttpakker har lenge vært et effektivt og populært virkemiddel i forbindelse med avslutning av arbeidsforhold konkurranseklausul Samme gjelder hvis utleieren har en annen saklig grunn til å avtale kortere tid enn treett år. Vil der ikke bare innføre lover som leger selv kan anse som moralsk utfordrende, men han går i praksis imot noen av de viktigste retningslinjene dagens isinstudenter blir opplært til å konkurranseklausul Langseth Advokatfirma DA; Haakon VIIs gt. 2, 8. etasje, 0114 Oslo Postboks 1371 Vika Mandag - torsdag: kl. 08:30 - 17:00 Fredag: kl. 08:30 - 15:3 Arbeidstakere skal få lønn i karantenetid. - Ap opptrer arbeidstaker-fiendtlig. Mediehuset Dagsavisen. Sjefredaktør og adm.dir.: Eirik Hoff Lysholm | Direktør: Nina Kordahl | Redaktør.

Har du en konkurranseklausul i kontrakten din, lønner det seg å vite hva det innebærer Reidun Svalebjørg 28. september 2015. Har du konkurranseklausul i kontrakten? Hva betyr det? Kan du gå direkte over i ny stilling hos en av bedriftens konkurrenter Det kan bli kostbart å havne i en tvist om hvorvidt deler av avtalen er ugyldig eller ikke, for eksempel dersom arbeidstaker mener at en konkurranseklausul er i strid med arbeidsmiljøloven mens arbeidsgiver mener den er innenfor. Vi anbefaler derfor å ha klare arbeidsavtaler Mal for agenturavtale (Agenturer.no) Hvorfor benytte salgsagenter? Salgsagenter på mange måter er en salgssjefs drøm. Agentene er selvgående selgere med god bransjeerfaring, har gjerne en eksisterende kundeportefølje å starte salget til, og de jobber på provisjonsbasis for leverandøren, sier Agenturer.no. De trenger heller ingen. Våre tekstforfattere med bakgrunn fra HR og rekruttering blogger om hvordan man skal sikre seg drømmejobben Nye regler fra januar 2016 Med konkurranseklausul menes avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos. Kontakt oss. Navn. E-post * Melding. CAPTCHA. Name. Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret. Gratis førstevurdering

På Arbeidstilsynets hjemmeside (www.arbeidstilsynet.no) finnes en mal for varsel om permittering. I permitteringsperioden Arbeidstakeren har krav på lønn og annet arbeidsvederlag i en arbeidsgiverperiode på 10 arbeidsdager etter at permittering er iverksatt Arbeidstakeren kan ved brudd på en konkurranseklausul bli holdt ansvarlig etter de ordinære erstatningsrettslige reglene for det tap arbeidsgiveren har blitt påført. Det kan ofte være vanskelig å påvise hvilket tap den tidligere arbeidsgiveren er påført som følge av at arbeidstakeren bryter en konkurranseklausul

Slik kan du avtale konkurranseklausuler - NH

(mal godkjent av seksjonssjef virksomhetsstyring/studier, forskning og formidling 31.01.2020). S. amarbeidsavtale. mellom [navn på prosjekteier] og [navn på samarbeidspartner] I prosjekter med samarbeidspartnere plikter prosjekteier å inngå samarbeidsavtale med samarbeidspartner som bl.a. regulerer prosjekteiers og samarbeidspartnerens gjensidige rettigheter og plikter, herunder fordeling Dersom du har vært bundet av konkurranseklausul i arbeidskontrakten din, er det viktig at du løses fra denne i sluttavtalen. Feriepenger. I henhold til ferielovens § 11 vil feriepenger som er opparbeidet i løpet av et kalenderår, utbetales som feriepenger det påfølgende kalenderåret Konkurranseklausul Flere aksjonæravtaler har egen konkurranseklausul. Som aksjonær må du vanligvis tiltre aksjonæravtalen, og blir derfor også som utgangspunkt bundet av de regler som gjelder konkurranse. På den ene siden tilsier likebehandlingsprinsippet at du som aksjonær skal behandles som andre aksjonærer. På den annen side e Konkurranseklausul Striden endte i rettssalen fordi Ydstebø mener hans tidligere daglig leder i selskapet Base Property, Kjetil Andersen, brøt en konkurranseklausul etter at Andersen sluttet i.

Med konkurranseklausul menes en avtale som inngås mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å ta ansettelse i, etablere eller drive konkurrerende virksomhet. Med kundeklausuler siktes det til en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter at arbeidsforholdet har opphørt Prop. 85 L (2014-2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i arbeidsmiljøloven og avtaleloven (konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold Mal til kontrakter og standardavtalene finner du i verktøykassen. Forskjellen på selvstendig næringsdrivende og ansatte. For at en konkurranseklausul skal være gyldig må det foreligge et særlig behov for å beskytte bedriften mot konkurranse fra arbeidstakeren Permittering innebærer at en eller flere ansatte midlertidig, helt eller delvis blir løst fra arbeidsplikten, fordi virksomheten har..

Hvordan skal en konkurranseklausul kompenseres

Innmaten i selskapet ble deretter solgt for 1 litas, ca. kr 2,40. Høyesterett mente det var nærliggende å anta at kjøper, eventuelt andre tredjemenn, like gjerne kunne kjøpt selskapet som sådan (aksjene), med en konkurranseklausul, og dermed også overtatt skatteposisjonene, herunder det skattemessige underskuddet NITOs lønnsstatistikk for ingeniører. NITO lager Norges mest utfyllende lønnsstatistikk for ingeniører og teknologer. Den er ditt viktigste verktøy i forhandling om egen lønn konkurranseklausul. Restvederlaget ble omklassifisert til lønn. • Utv. 2005 s. 907 -Del av salgssum var betinget av at selger arbeidet i tre år. Salgssummen skulle reduseres proporsjonalt hvis han sluttet tidligere. Ble ansett som lønn. • Utv. 2005 s. 277 -Brudd på selgers bindingstid skulle utløse et tilbakebetalingskrav Kommunikasjonsdirektør Arne Cartridge i Nextra AS bekrefter overfor digitoday.no at de har vært i samtaler og forhandlinger med Bahnhof Internet AB. Det svenske selskapet er en av de eldste ISPene på det svenske markedet og holder til i Stockholms-området. - Vi startet samtalene i juli og kom ikke i mål etter en helhetsvurdering En konkurranseklausul er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør

Konkurranseklausuler i aksjekjøpsavtale

Konkurranseklausul. Arbeidstaker skal så lenge arbeidsavtalen løper stille sin fulle arbeidskapasitet til rådighet for arbeidsgiver. Arbeidstaker kan ikke påta seg annet lønnet arbeid eller lønnet verv uten samtykke fra arbeidsgiver 3 1 INNLEIING 1.1 Tema for oppgåva Tema for oppgåva er unntaket som gjeld for agentavtalar frå forbodet mot konkurranseavgrensande avtalar i konkurranseloven §10.1 Det følgjer av konkurranseloven (krrl.) §10 at ulike typar samarbeid og avtalar mello Innenfor arbeidsrett er det vanlig med konkurranseklausuler og dersom en tidligere ansatt bryter en konkurranseklausul ved for eksempel å ta ansettelse hos en konkurrent, kan tidligere arbeidsgiver kreve midlertidig forføyning og stanse tiltredelsen hos ny arbeidsgiver En bestemmelse som det kan være nyttig vurdere om man skal ha med er en såkalt konkurranseklausul, Arbeidstilsynet har utformet en standard arbeidsavtale som kan brukes som mal når du skal utforme arbeidsavtaler for bedriften din. Kilder: Arbeidstilsynet, Rettsdata.no, Arbeidsmiljøloven. Del denne siden. Siste. Populære Når du klikker på den gratis dokumentmalen du ønsker deg linkes du videre til kasseløsningen hos Leder1.no. Her foretar du bestillingen av skjemaet. Skjemaet kan kun benyttes kostnadsfritt for våre klienter og du må bruke en kupongkode. Er du ekstern bruker - må du kjøpe malen hos Leder1

Konkurransegrunnlag - én mal for hver

Arbeidsavtale er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, som regulerer rettigheter og plikter i arbeidsforholdet.. I Norge er det et krav etter arbeidsmiljøloven § 14-5 at det skal inngås skriftlig arbeidsavtale ved ethvert ansettelsesforhold. Avtalen skal inngås straks, dersom arbeidsforholdet gjelder for mindre enn en måned eller ved utleie av arbeidskraft Et grunnleggende prinsipp i et arbeidsforhold er nettopp lojalitet. Dette gjelder både for arbeidstaker og for arbeidsgiver. Arbeidstaker har en særlig lojalitetsplikt i arbeidsforholdet med arbeidsgiver

Har du en konkurranseklausul i kontrakten din, lønner det

 1. Forslaget i malen er en standard som i stor grad sikrer arbeidsgiveren rettigheter i enklere tilfeller. Ved særlige behov, for eksempel der arbeidstakeren er forsker, bør retten til arbeidsresultatet spesialreguleres. 4. Det skal generelt mer til før en konkurranseklausul står seg ved lavere enn høyere stillinger
 2. Når en ansatt forlater organisasjonen, kan den kaste en skiftenøkkel inn i klientrelasjoner der han opererte som kontaktperson. En avgangsbrev fra arbeidstakeren kan hjelpe deg med å forklare situasjonen ved å proaktivt informere kunder om endringen, hvordan det kan påvirke dem og hvem deres nye kontakt vil være
 3. I kontraktsrett, en konkurranseklausul (ofte NCC), eller pakt om ikke å konkurrere ( CNC), er en klausul der den ene parten (vanligvis en ansatt) er enig om ikke å inngå eller starte en lignende yrke i konkurranse mot en annen part (vanligvis arbeidsgiver).Noen domstoler omtaler disse som restriktive pakter. Som en kontrakt bestemmelsen er en CNC bundet av tradisjonelle kontraktskrav.

§ 14 A-2. Redegjørelse ved konkurranseklausuler ..

Dersom en konkurranseklausul gjøres gjeldende, skal arbeidsgiver betale en kompensasjon for den ulempe anvendelsen medfører for arbeidstakeren. Kundeklausuler er avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør Hardersen har en konkurranseklausul som innebærer at han må vente i seks måneder før han kan tiltre i ny stilling. Han kom inn i ÅF Norge gjennom oppkjøpet av prosjektledelsesselsapet Advansia i 2012. - Trist å forlate et bra selskap Tenk på hvilken stilling arbeidsavtalen skal gjelde for ved valg av tilleggsreguleringer utover arbeidsmiljølovens minimumskrav, f.eks. behovet for konkurranseklausul. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsavtalen er oppdatert til enhver tid

Gjennom en rekke spørsmål forsøkte Smedvig Haglands advokat Alex Borch å finne ut hvor langt Kjetil Andersens konkurranseklausul rakk. Til slutt endte Borch opp med Therese Johaug og OL. - Hvis man tar Therese Johaug som et eksempel. Kunne hun reist til OL for å heie på Marit Bjørgen eller smurt skiene hennes, spurte Borch KONKURRANSEKLAUSUL FOR ARBEIDSAVTALER. Nødvendige maler til innkalling og gjennomføring av drøftingsmøte, mal for oppsigelse og utkast til protokoll fra forhandlingsmøte. Deretter timebasert oppfølgning. Hva må jeg gjøre? Fremskaffe nødvendig dokumentasjon,. NTF har i mange år utarbeidet og revidert samarbeidskontrakter mellom næringsdrivende tannleger. Nedenfor kan du sette deg inn i de ulike punktene slike kontrakter bør inneholde. Vi har her tatt utgangspunkt i Oppdragstaker-modellen der praksiseier kjøper tjenester av en annen tannlege Nyhetsjournalister Romerikes Blad er Amedias største avishus med et opplag på 31.260. Samlet har mediehuset 88.000 lesere på nett og papir Har du en konkurranseklausul i din ansettelseskontrakt kan det være at den fra 1. januar 2016 ikke lenger kan fastholdes av arbeidsgiver. Fra 1. januar 2016 begrenses arbeidsgivers mulighet for å kreve at en tidligere ansatt respekterer en konkurranse- og eller kundeklausul og arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver

Dersom du lurer på om en konkurranseklausul går for langt, kan du kontakte Econas advokater for råd. Sørg for at alle forhold dere har blitt enige om muntlig, reguleres i kontrakten. På den måten unngår du konflikter om tolkningen av avtalen på et senere tidspunkt 6.15 Konkurranseklausul. 3 www.afag.no post@afag.no Kapittel 1 - Avtalens virkeområde og varighet 1.1 Virkeområde Bestemmelsene i denne tariffavtalen omfatter medlemsbedrifter i Arkitektbedriftene i Norge og medlemmer av AFAG. Avtalen omfatter også deltidsansatte når arbeidstiden er mer enn 15 timer i uken. 1. En konkurranseklausul kan utløpe, vi kan miste leieavtalen eller vi kan risikere å overse oppsigelsestiden og ha en leieavtale som autofornyes uten at vi ønsker det. Med House of Controls kontraktstyringsløsning blir vi varslet i god tid, innen en kontrakt utløper På Agenturer.no finner du akkurat nå 95 ulike forretningsmuligheter. Det inkluderer ledige agenturer, franchisemuligheter, agentmuligheter, forhandlermulighter, etc. I praksis alle muligheter hvor bedrifter søker salgspartnere for å skape et vinn/vinn forhold

 • Rossini mat.
 • Nattklubb tromsø.
 • Sjokolademerker norge.
 • Pokemon ultramond dns keil.
 • Snø blir til is.
 • Em i friidrett 2018.
 • Kjønnslemlestelse engelsk.
 • Klangfabrik siegburg erfahrung.
 • Spanska engelska lexikon.
 • Hyundai tucson 2.0 crdi vgt 4wd gls technische daten.
 • Mørk sjokolade.
 • Innst l.
 • Kvistli tølten.
 • Shuaib khan spanien.
 • Pz news wirtschaft.
 • Tinea corporis.
 • Tind landform.
 • Meso omentum.
 • Hume induksjon.
 • Skjemme ut kryssord.
 • Vattenpalatset öppettider.
 • Blomqvist nettauksjon malerier.
 • Isolere tak i varebil.
 • Studebaker lark.
 • Dakota johnson movies.
 • Komplett pc bygger.
 • Online convert to avi.
 • Edr ansys support.
 • Ventetid operasjon aleris.
 • Opel elbil.
 • Nødt eller sannhet spørsmål barn.
 • Toluna norge.
 • Tørr i munnen om natten gravid.
 • Naturlig sovemedisin til barn.
 • Bus from keflavik.
 • Oseberg feltsenter ulykke.
 • Italia fascisme.
 • Oslo kommune snørydding.
 • Slipknot psychosocial.
 • Salzburg ski.
 • Marie aubert.