Home

Gulating lagmannsrett dommere

2020-10-20 Gulating lagmannsrett - Dom LG-2020-47172 Stikkord: Barnevern, erstatning, manglende oppfølging fra barneverntjenesten. Skadeserstatningsloven § 2-1. Barnevernloven 1953 og barnevernloven 1992 § 4-3. 2020-10-16 Gulating lagmannsrett - Dom LG-2019-70751 Stikkord: Strafferett. Seksuallovbrudd. Nære relasjoner Gulating lagmannsrett. Org.nr. 974737434; Personvern og informasjonskapsler Postadresse. Postboks 7414 5020 Bergen ; Besøksadresse. Gulatings plass 1 Bergen ; Kontakt +47 55 69 39 00; gulating@domstol.no; Nettstedkart Til toppen.

Dommer og andre rettsavgjørelser 2020-10-26 Gulating lagmannsrett - Kjennelse LE-2020-55683 Stikkord: Strafferett. Seksuallovbrudd. Seksuell omgang med barn. Straffeloven (1902) § 193, § 195, § 196, § 199, § 200. Straffeloven § 302, § 311, § 314. 2020-10. 12 søkere meldte seg til tre utlyste stillinger i Gulating lagmannsrett. Nå har Innstillingsrådet for dommere landet på at lagdommer Guri Molven (56) rykker opp til lagmann, mens tingrettsdommer Eivind Pundsnes (55) og konstituert lagdommer Marie Trovåg (44) får faste lagdommerembeter.. Pundsnes er i dag tingrettsdommer ved Bergen tingrett, men har fra tidligere lang erfaring som advokat. Frostating lagmannsrett (holder til i Trondheim) dekker fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag. Gulating lagmannsrett (Bergen) dekker fylkene Vestland og Rogaland. Hålogaland lagmannsrett (Tromsø) dekker fylkene Troms og Finnmark og Nordland. Anke over dommer. Om anke i sivile saker. Om anke i straffesake

Frostating lagmannsrett er en av seks ankedomstoler i Norge med 19 dommere, en jordskiftelagdommer, en jordskifteutreder, en administrasjonssjef og 10 saksbehandlere. Domstolen har sitt hovedkontor i Trondheim Ditt innspill sendes redaksjonen for den generelle informasjonen på domstol.no. Vi ber om at du ikke oppgir sensitive personopplysninger.Har du derimot spørsmål om en konkret sak eller ønsker veiledning, må du henvende deg direkte til den aktuelle domstolen.. E-post Du må oppgi en gyldig e-postadresse, slik at vi kan kontakte deg. Kommentar/beskrivelse Kommentar/beskrivelse. Du må oppgi.

Dommer fra Gulating lagmannsrett - Lovdat

2020-10-26 Gulating lagmannsrett - Kjennelse LE-2020-55683 Stikkord: Strafferett. Seksuallovbrudd. Seksuell omgang med barn. Straffeloven (1902) § 193, § 195, § 196, § 199, § 200. Straffeloven § 302, § 311, § 314. 2020-10-26 Eidsivating lagmannsrett - Dom LB-2020-10066 Tilsynsutvalget for dommere; Innstillingsrådet for dommere; Norges domstoler; Domstoladministrasjonen; Lenker; Borgarting lagmannsrett. Org.nr. 974707128; Personvern og informasjonskapsler Postadresse. Postboks 2107 Vika 0125 Oslo Besøksadresse. Keysers gate 13. Gulating lagmannsrett er en av seks lagmannsretter i Norge. Dens juridisksjon omfatter alle kommuner i Rogaland og Vestland fylker, samt Sirdal kommune i Agder, jf. oversikten nederst på siden over de tingretter som hører til Gulating lagdømme. Navnet har domstolen fått fra det gamle Gulatinget som ble holdt i Gulen kommune i Vestland og som dekket det samme område som dagens domstol og. 2020-10-07 Gulating lagmannsrett - Kjennelse LG-2020-113407 Stikkord: Erstatningsrett. Oppreisningserstatning. Voldtekt av barn under 14 år. Anke over dom. Skadeerstatningsloven § 1-1. 2020-10-07 Gulating lagmannsrett - Dom LG-2019-54736 Saken gjelder sluttoppgjør i entrepriseforhold

2020-03-24 Gulating lagmannsrett - Dom LG-2019-55724 Stikkord: Familierett. Foreldreansvar. Daglig omsorg. Samværsrett. Barnelova § 48 første ledd. 2020-03-24 Gulating lagmannsrett - Dom og kjennelse LG-2019-185098 Hovedsaken gjelder personlig ansvar for styreleder i aksjeselskap etter aksjeloven § 17-1 Halvparten av dommerne i Gulating protesterte i ansettelsessak. 16 av 32 dommere i Gulating lagmannsrett skrev under på et protestskriv i sommer. De mente at en av de beste jobbsøkerne ble forbigått GULATING LAGMANNSRETT Ikke begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse-----DOM--- --- Avsagt: 10.09.2008 i Gulating lagmannsrett, Saksnr.: 08-014935ASD-GULA/AVD2 Dommer: Lagdommer Carl Petter Martinsen Lagdommer Jarle Golten Smørda A tilkjennes saksomkostninger for namsretten og for Gulating lagmannsrett. B mener at namsrettens kjennelse er riktig både i resultat og i begrunnelse, og henholder seg derfor til den. Det var ikke feil av namsretten å avgjøre saken uten muntlige forhandlinger Gulating lagmannsrett har (våren 2020) 33 faste dommere og ledes av førstelagmann Magni Elsheim. Gulating lagmannsrett er ankeinstans for tingrettene i lagdømmet både i sivile saker og straffesaker. Den er også ankeinstans for de sju jordskifterettene i Gulating jordskiftedømme, samt for visse avgjørelser truffet av jordskifteoverretten

I juni behandlet Innstillingsrådet for dommere søknadene til to ledige embeter i Gulating lagmannsrett. Rett24 omtalte søkerlisten her. Nå kommer det kraftige reaksjoner - fra dommere - på rekkefølgen i innstillingen GULATING LAGMANNSRETT Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse jf. offl. § 2 fjerde ledd, jf. off.forskr. § 3 AKJENNELSE Avsagt: 23.10.2020 Saksnr.: 20-117009ASK-GULA/AVD2 Dommere: Lagdommer Carl Petter Martinsen Lagdommer Bjarte Askeland Lagmann Guri Elisabeth Molven Ankende part Bergen kommune v/ordførere

Gulating lagmannsrett - Dom. DATO: 2003-11-19 PUBLISERT: LG-2001-2214 - RG-2004-206 STIKKORD: Åndsverk, markedsføring, erstatning utenfor kontrakt. Åndsverkloven §2 jfr. §1. Varemerkeloven §1 jfr §4. Markedsføringsloven §8a og §1. Firmaloven §6-2 første ledd. Tvistemålsloven §180 første ledd og §176 første ledd. SAMMENDRAG Gulatinget var i vikingtiden og middelalderen et felles rettssted (lagting) for de vestafjelske fylker i Norge. De andre lagtingene var Borgarting, Eidsivating og Frostating. Navnet Gulating brukes i dag om lagdømmet for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane; Gulating lagmannsrett.

Medarbeidere - Norges domstoler Norges Domstole

Mens noen aktører jobber aktivt for å begrense dine valgmuligheter, jobber vi i Gulating kontinuerlig med å utvide sortimentet slik at du som kunde skal kunne velge selv! Felles for alle våre butikker er et stort og unikt utvalg av håndverksbrygget øl fra lokale, nasjonale og internasjonale bryggerier, i tillegg til førsteklasses alkoholfrie alternativer og spennende gaveartikler Borgarting lagmannsrett ansetter fem nye dommere. Da Stortinget i statsbudsjettet plusset på ekstra millioner til domstolene, håpet Borgarting på to nye hjemler. Basert på erfaringene fra Gulating er det beregnet at man ved å ansette 13 utredere i tillegg til de to man allerede har,. GULATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: Dommere: 27.01.2010 i Gulating lagmannsrett, 09-195204ASK-GULA/AVD1 Lagdommer Haakon Meyer Lagdommer Nina Cath Noss Lagdommer Ellen Midtgaard Ankende part John Fostenes Knutsen Kan bare gjengis offentlig i anonymisert form jf. Domstolsloven § 130 tredje led Gulating Lagmannsrett viser domstolens sanne jeg, da de ikke var klar over at det var flere som stod på blindkopi i e-poster enn de regnet med da de.. GULATING LAGMANNSRETT Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse DOM Avsagt: 19.06.2019 Saksnr.: 19-045267AST-GULA/AVD2 Dommere: Lagdommer Jon Atle Njøsen Lagdommer Torstein Frantzen Meddommere: IT-konsulent Inger Christine Skåret Vernepleier Kristin Gunnarsdotter Wiig Sekretær Nils Bjarte Sæle Byggesaksbehandler

GULATING LAGMANNSRETT Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse DOM Avsagt: 06.01.2017 Saksnr.: 16 -164427AST -GULA/AVD2 Dommere: Lagdommer Jon Atle Njøsen Lagdommer Ole-Arne Ling GULATING LAGMANNSRETT Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse DOM Avsagt: 12.06.2019 Saksnr.: 18-002273ASD-GULA/AVD1 Dommere: Lagdommer Grethe Strandborg Lagdommer Arild Oma Ekstraordinær lagdommer Birger A. Stedal Ankende part Trinity Nordic AS Advokat Siv Helset Ankemotpart Julie Whyte Advokat Kristin Bom

Dommer fra Lagmannsretter - Lovdat

Lagdommere innstilt til Gulating - Rett2

 1. På søkerlisten til Gulating lagmannsrett er det åtte søkere, hvor én er unntatt offentlighet. To av søkerne jobber i dag som advokat, deriblant Stig Åkenes Johnsen (54) fra Øvre Ervik. Han arbeider for Landsorganisasjonen i Norge (LO), og har blant annet erfaring som både partner og daglig leder i Advokatfirmaet Kyrre ANS, samt som advokat i Secher & co Advokatfirma og DLA Nordic
 2. Dommere vil nok ha forskjellig syn på de beskrivelser rapporten gir av domstolenes situasjon og rolle. Synspunktene nedenfor har ikke vært gjenstand for nærmere drøftelse eller votering, og uttrykker ikke nødvendigvis flertallets syn blant dommerne i Gulating lagmannsrett
 3. Gulating er Norges største uavhengige kjede for ølutsalg og puber med fokus på håndverksbrygget øl. Mens noen aktører jobber aktivt for å begrense dine valgmuligheter, jobber vi kontinuerlig med å utvide sortimentet slik at du som kunde og gjest skal kunne velge selv
 4. GULATING LAGMANNSRETT ----D- DOM Avsagt: 15.02.07 Saksnr.: 06-064391AST-GULA/AVD1 Dommere: Lagdommer Daniel Lunde Lagdommer Nils Skaar Sorenskriver Jørn Ree Meddommere: Pensjonist Sigve Tengesda
 5. GULATING LAGMANNSRETT BESLUTN NG Avsagt: 30.11.2011 i Gulating lagmannsrett, Saksnr.: 11 -015361ASD-GULA/AVD1 Dommere: Lagmann Jan Erik Erstad Lagdommer Ole-Arne Linga Lagdommer Nina Cath Noss Ankende part Ankemotpart Ankemotpart Ankemotpart Ankemotpart Ankemotpart John Fostenes Knutsen Gjertrud Pande Olav Omdahl Knut Knutsens dødsb
 6. Gulating lagmannsrett ligger i Bergen og omfatter Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland samt Sirdal i Vest-Agder. Agder lagmannsrett ligger i Skien og omfatter resten av Vest- og Aust-Agder, Deltakelse i slike ankeutvalg går på omgang mellom dommerne. Disse behandles som hovedregel bare skriftlig

Lagmannsrettene - Norges domstoler Norges Domstole

Saipem vedtok at alle på riggen skulle bruke tettsittende gassmaske, og at alt personell måtte være glattbarbert, etter en «clean shave policy», framgår det av en ny kjennelse fra Gulating lagmannsrett. For skjeggsaken havnet til slutt i rettssystemet. Den 66 år gamle hydraulikkingeniøren Eriksen har jobbet i Saipem siden 1990 Gulating lagmannsrett er en av seks lagmannsretter i Norge og tar stilling til anker over rettsavgjørelser i sivile saker og straffesaker.. Gulating lagmannsrett har sete i Bergen og tar saker som kommer fra tingrettene i alle kommuner i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, og er den nest største av lagmannsrettene både i antall saker og antall dommere

Forsiden - Frostating lagmannsrettFrostating lagmannsrett

 1. Eidsivating lagmannsrett har sete på Hamar og er en av Norges seks lagmannsretter.Dens jurisdiksjon omfatter alle kommuner i Hedmark og Oppland, samt kommunene på Romerike som sogner til Øvre Romerike tingrett og Nedre Romerike tingrett i Akershus.Tidligere omfattet Eidsivating også Oslo, hele Akershus, Østfold og Buskerud i tillegg til Hedmark og Oppland, men lagdømmet ble delt fra 1.
 2. Skadesjef blir ny dommer. Monica de Jonge, skadesjef i Tryg Forsikring, blir ny lagdommer i Gulating lagmannsrett. Gulating lagmannsrett får skadesjef Monica de Jonge i Tryg Forsikring som ny lagdommer. Foto: Marit Hommedal / NTB. AV CHRISTINA GULDSTAD. Offentliggjort: 06.10.20 kl. 07:47
 3. En lagmann er i moderne tid en fast utnevnt embetsdommer i en lagmannsrett.Alle lagdommere som er leder av en avdeling i lagmannsretten har denne tittelen (gjelder Borgarting og Gulating), men det er også lagmenn som ikke er avdelingsledere.I eldre tid var en lagmann i Norden en spesielt rettskyndig og høyt ansett mann som utla loven og rettslige sedvaner på tinget, og etterhvert gikk.
 4. GULATING LAGMANNSRETT Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse DOM Avsagt: 02.07.2018 Saksnr.: 18-013581ASD-GULA/AVD1 Dommere: Førstelagmann Magni Elsheim Ekstraordinær lagdommer Geir Thowsen Tonning Lagdommer Berit Moldskred Mo Ankende part Transocean Offshore (north Sea) Ltd Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foreta
 5. Frostating lagmannsrett er en av seks lagmannsretter i Norge. Dens jurisdiksjon omfatter fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag, jf oversikten nederst på siden over tingretter som hører til Frostating lagdømme.Domstolen har hovedsete i Trondheim og faste rettssteder i Molde, Kristiansund og Ålesund.Navnet har domstolen fått fra det gamle Frostatinget som ble holdt på halvøya Frosta i.
Om Gulating lagmannsrett | Norges Domstoler

GULATING LAGMANNSRETT Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse KJENNELSE Avsagt: 30.11.2018 Saksnr.: 18-179893SAK-GULA/AVD1 Dommere: Lagmann Jan Erik Erstad Lagdommer Knut Harald Braathen Lagdommer Håvard Romarheim Ankende part Gunnar Virittsekk Håvi GULATING LAGMANNSRETT Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse DOM Avsagt: 29.06.2015 i Gulating lagmannsrett, Saksnr.: 14 -115717ASD -GULA/AVD2 Dommere: Lagdommer Arne Fanebust Lagdommer Rune Vol

Gulating lagmannsrett har sete i Bergen der den holder til i nytt bygg på Gulatings plass 1, like ved Bergen rådhus. Den er den nest største av lagmannsrettene både i antall saker og antall dommere (32 per 2019). Domstolen ledes av en førstelagmann, (per 2019 Magni Elsheim) og det er per 2019 fire lagmenn og 28 fast utnevnte lagdommere GULATING LAGMANNSRETT Kan bare gjengis offentlig i anonymisert form jf. Domstolsloven § 130 tredje ledd KJENNELSE Avsagt: 16.05.2012 i Gulating lagmannsrett, Saksnr.: 12-059336ASK-GULA/AVD2 Dommere: Lagdommer Nina Cath Noss Lagdommer Rannveig Sjøvoll Lagdommer Rolf Strøm Ankende part Klinikk Haugesund AS Advokat Anders Morten Brosvee Olav Magnus Hohle - Frostating lagmannsrett Dag Brathole - Frostating lagmannsrett (vara) Erik Lereim - Sør-Trøndelag tingrett. Gulating lagdømme. Grethe Strandborg - Gulating lagmannsrett Ole-Arne Linga (vara) Kai Ove Roseth - Gulating lagmannsrett Gro Berge - Gulating lagmannsrett (vara) Signe Margrethe Lundegård - Haugaland tingret Gulating lagmannsrett v/førstelagmann Bjørn Solbakken, tlf. 55 69 39 00. Innstillingsrådet v/sorenskriver Yngve Svendsen, tlf. 38 17 60 00. Domstoladministrasjonen v/avd.direktør Willy Nesset, tlf. 73 56 70 00. Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden Søk denne stilling Gulating lagmannsrett er den nest største ankedomstolen i Norge med 34 dommere, administrasjonssjef og 20 saksbehandlere. Lagdømmet omfatter vestlandsfylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Bygget vant Fasadeprisen, arrangert av Bergensavisen,.

Med ett unntak finnes det ikke rogalendinger blant de faste dommerne i Gulating lagmannsrett. Lagdommer Rune Voll er født og oppvokst i Stavanger, men også han bor i Bergen. Selv om det ikke er kommet høyrøstede krav om distriktsmessige endringer av dommersammensetningen i Gulating lagmannsrett, innrømmer sjefen, førstelagmann Arne Fanebust, at den geografiske skjevheten bekymrer ham At dommerne i« Gulating lagmannsrett legger til grunn at jeg lyger om at det ikke var vedlagt eller opplyst om noen konkret ankefrist er det hverken noen begrunnelse eller bevis for. Påstanden fra dommernes side er derfor krenkende og partisk. Det som har blitt forkynt for me

Lekdommer - Norges domstoler Norges Domstole

Dommer og andre rettsavgjørelser - Lovdat

Gulating lagmannsrett har i en fersk dom enstemmig frifunnet Øygarden kommune, skriver Bergens Tidende. «Det er ikke sannsynliggjort at barnevernstjenesten kan bebreides for å ha grepet for sent inn mot omsorgssvikten», skriver lagmannsretten i dommen GULATING LAGMANNSRETT BESLUTNING Avsagt: 05.04.2011 i Gulating lagmannsrett, Saksnr.: 11-015361 ASD-GULA/AVD1 Dommere: Lagmann Jan Erik Erstad Lagdommer Ole-Arne Linga Lagdommer Nina Cath Noss Ankende part Ankemotpart Ankemotpart Ankemotpart Ankemotpart Ankemotpart John Fostenes Knutsen Arne Omdahl Gjertrud Pande Tore Omdahl Olav Omdah GULATING LAGMANNSRETT Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse KJENNELSE Avsagt: 02.06.2020 Saksnr.: 20-079569SAK-GULA/AVD1 Dommere: Lagdommer Knut Harald Braathen Lagdommer Marie Trovåg Lagdommer Stig Sjong Ankende part Arne Jensen - 2 - 20-079569SAK-GULA/AVD1 Saken gjelder.

Gulating lagmannsretts bygg på Gulatings plass 1 i Bergen ble tatt i bruk høsten 2011. I bakgrunnen Bergen Rådhus. Gulating lagmannsrett holdt frem til høsten 2011 til i Bergen tinghus. Gulating lagmannsrett er en av seks lagmannsretter i Norge. 18 relasjoner - Gulating lagmannsrett er en av seks ankedomstoler i Norge. Området som sokner til Gulating lagmannsrett i Bergen omfatter Vestland og Rogaland, og strekker seg dermed fra tidligere Sogn og Fjordane og helt ned til Egersund. I 2019 var det til sammen 1 109 893 innbyggere og 86 kommuner under området til Gulating Stillingstittel: Juridisk utgreiar (191984), Arbeidsgiver: Gulating lagmannsrett, Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått u Tre dommere er inhabile i klimasøksmålet. Advokatbladet. 29.10.2020. Henrik Skjevestad. Disse er innstilt til fast forsvarerverv i Gulating lagmannsrett og Bergen tingrett. Seksten advokater sto på søkerlisten. Nå er innstillingen klar. Advokatbladet 28.10.2020. Relaterte saker

Førstelagmannen Magni Elsheim i Gulating lagmannsrett har innstilt advokatene Eirik Nåmdal, Kjetil Johannes Ottesen og Per-Erik Gåskjenn til vervet som fast forsvarer i Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett. Innstillingen skjer i prioritert rekkefølge. Nåmdal gjennopnevnes dermed for en ny periode. Han er partner i S Dommerne i både Agder, Gulating og Hålogaland lagmannsrett har i sommer også sendt brev som støtter synspunktene til Borgarting. Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) betegner utspillet som «verdifullt» og sier at han vil vurdere hvordan dette følges opp lagmannsrett. I kjennelse avsagt av Gulating lagmannsrett 29.01.2010 ble besluttet at dommerne ikke viker sete. Foruten tiltalte hørte lagmannsretten under ankeforhandlingen forklaringer fra 10 vitner. I tillegg ble lest opp politiforklaring av 1 vitne og bevisopptak av 3 vitner holdt 04.-05.02.2009 på Guernsey Hålogaland lagmannsrett søkte nylig etter en konstitusjon som lagrettsdommer ved Hålogaland lagmannsrett. Tre dommere er inhabile i klimasøksmålet. Disse er innstilt til fast forsvarerverv i Gulating lagmannsrett og Bergen tingrett. Seksten advokater sto på søkerlisten

Borgarting lagmannsrett Norges Domstole

Gulating lagmannsrett har dømt en 70 år gammel kvinne til 14 dagers ubetinget fengsel for kommentarer på Facebook om forfatter Sumaya Jirde Ali. I et kommentarfelt på Facebook under en artikkel i september 2017 omtalte kvinnen Ali blant annet som en «korrupt kakerlakk». Les også: 70-åring dømt fo SAB, Gulating lagmannsrett, D/Da/L0005: Domsprotokoll for straffesaker - Gula- og Frostating lagdømme, 1912-1918, s. 488-489 [] Filter: Avsagte dommer, kjennelser og beslutninger 191 Domstol: Gulating Lagmannsrett 29.01.2001. Dommer: Realitetsoppsigelse, permittering, ansiennitet. Arbeidstakeren hadde 31 års ansiennitet i bedriften. Han ble permittert ved to anledninger i 1999. Retten kom til at den siste permitteringen i realiteten måtte betraktes som en oppsigelse. Retten kom videre til at oppsigelsen var usaklig GULATING LAGMANNSRETT Ingen avgrensingar i retten til offentleg attgiving -----Overskjønn --- -- Sagt: 21.12.2009 i Gulating lagmannsrett , Saksnr.: 09-025843SKJ-GULA/AVD1 Domar: Lagdomar Ove Midttun Skjønnsmedlemar : Tone Margrethe Oppedal Grete Hovland Einar Sofienlund Hjalmar. Frostating lagmannsrett har 19 dommere, en jordskiftelagdommer, en jordskifteutreder, en administrasjonssjef og 10 saksbehandlere. Embetet har følgende personell: Førstelagmann. Sven-Jørgen Lindsetmo: f. 1960 i Levanger, cand. jur. 1988, utnevnt lagdommer 2008, førstelagmann fra 2014

Gulating lagmannsrett - Wikipedi

Dommer: Lagdommer Jon Atle Njøsen Lagdommer Rune Voll Sorenskriver Jørn Ree I kjennelse avsagt av Gulating lagmannsrett 29.01.2010 ble besluttet a INSTANS: Gulating lagmannsrett - Dom DATO: 2011-05-13 DOKNR/PUBLISERT: Saksforberedende dommer i lagmannsretten avsa den 21. juni 2010 beslutning om a Instans Gulating lagmannsrett - Dom Dato 2011-09-30 Saksforberedende dommer fant ikke å kunne. Dommer er 6 bokstaver langt og inneholder 2 vokaler og 4 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp dommer i ordboka.. Relaterte oppslagsord egnet for kryssord: Lagdomme Gulating lagmannsrett i Bergen kort tid før bygget stod ferdig. Begrepet lagmannsrett er kjent fra slutten av 1400-tallet. Normalt settes lagmannsretten med tre juridiske dommere (lagdommere). Om ønskelig kan retten forsterkes med to eller fire legdommere. Når dommere fra Flekkefjords jordskifterett, Gulating lagmannsrett og Høyesterett er enige om å overse beviser om ulovlig manipulering med jordskiftepapirer i Flekkefjord, hva kan man gjøre da? Når noe er urimelig knyttet til eiendomsforhold, så har vi i Flekkefjord en jordskifterett som skal kunne være til hjelp

Dommer Brown. Male/United States Gulating lagmannsrett) is a Court of Appeal located in Bergen, Norway. It serves as appeal for district courts located in Rogaland, Hordaland and Sogn og Fjordane. It can rule on both civil and criminal.. 3 Anke over dommer til lagmannsrett. GULATING LAGMANNSRETT BESLUTNING OG KJENNELSE Avsagt: 24.02.2011 i Gulating lagmannsrett, Saksnr.: 11-016621 AS D-GU LA/AVD 1 Dommere: Lagdommer Haakon Meyer Lagdommer Kjell Frønsdal Lagdommer Margareth Christopherse Gulating lagmannsrett har sete i Bergen der den holder til i nytt bygg på Gulatings plass 1, like ved Bergen rådhus. Den er den nest største av lagmannsrettene både i antall saker og antall dommere (32 per 2019)

Gulating lagmannsrett - Dom. Arbeidsrett. Arbeidsmiljøloven § 57 og § 62. Lagmannsretten fant som byretten at arbeidsgiver ikke hadde overskredet sin styringsrett eller handlet i strid med arbeidsmiljøloven ved å omplassere en ansatt til arbeidsoppgaver innenfor samme konsern. Det var langvarig praksis innenfor konsernet med omstrukturering Dom Gulating lagmannsrett Forsikringsoppgjør etter tankeksplosjon. Hovedside / Aktuelt / Nyheter / Dom Gulating lagmannsrett. LG-2014 Tidligere eier og styreleder, og daglig leder, ble i rettskraftige dommer i 2012 og 2013 dømt til fengselsstraffer på henholdsvis to år og fem måneder og to år,. Gulating lagmannsrett - Dom - LG-2019-103313 Instans Gulating lagmannsrett - Dom Dato 2019-09-27 Publisert LG-2019-103313 Stikkord Tvungent psykisk helsevern. Anorexia nevrosa. Psykisk helsevernloven § § 3-3 nr. 3 bokstav b). Sammendrag En kvinne var tatt under tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernlove

Dommer fra Gulating lagmannsrett - side 2 - Lovdat

Jarle Golten Smørdal (1970) har siden 2008 vært lagdommer ved Gulating lagmannsrett. Han er cand.jur. fra Universitetet i Bergen (1995) og har tidligere vært førstekonsulent og lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdelings enhet for strafferett og prosess, dommerfullmektig (Indre Follo), konstituert tingrettsdommer (Nordhordland) og statsadvokat ved Hordaland statsadvokatembeter 2002-2008 Først så har Gulating lagmannsrett, ved dere som dommere, slått meg uriktig konkurs uten en gang å ha avholdt muntlig rettergang slik EMK artikkel 6 nr. 1 garanter alle borgere som et minimum. I tillegg har Bergen tingrett påført meg en uriktig straffefellelse for nøyaktig det samme forhold. 5 minutter I stedet for å kaste inn håndkleet, ba hun Gulating lagmannsrett om å se nærmere på Lægreids salærkrav mot henne. I sin påfølgende forklaring til dommerne om det høye timeantallet, viste.

Dommer fra Gulating lagmannsrett - side 15 - Lovdat

Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer. Embete som lagdommer ved Gulating lagmannsrett Denne stillingen er ikke aktiv Sjefen i høyesterett, Schei tiltrådte som dommer i slutten av 1985, men signerte dommerforsikring først i 2002. Mer interessant er at den først er innkommet DA 17 januar 2012! Sjong, Sti Gulating lagmannsrett - Overskjønn - LG-2017-165279 Instans Gulating lagmannsrett - Overskjønn Dato 2018-06-25 Publisert LG-2017-165279 Stikkord Ekspropriasjon. Overskjønn. Klausulering til drikkevannskilde. Erstatningskrav ved klausulering av eiendommer for etablering av drikkevannskilde

Halvparten av dommerne i Gulating protesterte i ansettelsessa

Kontaktinformasjon for Gulating lagmannsrett Bergen, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer Gulating lagmannsrett er den nest største ankedomstolen i Norge med 34 dommere, administrasjonssjef og 20 saksbehandlere. Planleggingen av den nye lagmannsretten har tatt lang tid. Justisdepartementet avgjorde allerede i 1998 at Gulating lagmannsrett skulle flyttes til et nytt bygg

Nye Gulating lagmannsrett åpnes i dag - VVSForumGulating-embetene fikk Kongens signatur til slutt - Rett24Lov og rett i Norge

Dommere: Ankende part Ankemotpart Lagdommer Lagdommer Sorenskriver GULATING LAGMANNSRETT 30.03.2015 i Gulating lagmannsrett, 13-145064AS0-GULA/AVD2 Roger Hartveit Staten v/Landbruksdepartementet Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse Håvard Romarheim Kai Ove Roseth Per Magne Isaksen Gulating lagmannsretts bygg på Gulatings plass 1 i Bergen ble tatt i bruk høsten 2011. I bakgrunnen Bergen Rådhus. Gulating lagmannsrett holdt frem til høsten 2011 til i Bergen tinghus. Gulating lagmannsrett er en av seks lagmannsretter i Norge. 84 relasjoner Nær fire av ti dommer ble endret i Borgarting lagmannsrett En undersøkelse utført av advokatfirmaet Brækhus viser at kun 61 prosent av tingrettsdommene ble stående uendret etter behandling i Borgarting lagmannsrett

Gulating lagmannsrett - Kjennelse

Gulating lagmannsrett «slakter» kjennelse fra tingretten. Frikjent for misbruk av 35 år yngre mann. Forklarte seg bare - ble tiltalt for å true politiet. Idømt bot for oppdragervold. Redusert straff for andre gang. William (26) ble slått flere ganger i hodet på jobb: - Tungt å ikke bli trodd Høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen er født 1966. Cand.jur. 1992, dr. juris 1999. Han har tidligere arbeidet som amanuensis og førsteamanuensis ved juridisk fakultet i Bergen, som lagdommer, lagmann/avdelingsleder og kst. førstelagmann ved Gulating lagmannsrett. Han tiltrådte som dommer i Høyesterett i 2008 og arbeidet der frem til 2018 Norges ledende nettavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultu

Gulating: Rottereir ga grunnlag for heving - rett24

Gulating lagmannsrett - Store norske leksiko

Gulating Lagmannsrett - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Søkeresultatene fortsetter under annonse GULATING LAGMANNSRETT. Organisasjonsnummer: 974737434. Godkjent lærebedrift. Om bedriften 72 ansatte Bedrift underlagt DOMSTOLENE I NORGE. Forretningsadresse Gulatings plass 1 5014 BERGEN Dommer Jurist Konsulent i offentlig sektor Leder Rådgiver i offentlig sektor Saksbehandler Vekter De tre andre tiltalte i saken har vedtatt sine dommer. De kommer til å måtte stille som vitner når saken kommer opp i Gulating lagmannsrett over nyttår. Spørsmålet om dødsfølgen står.

Når dommere fra Flekkefjords jordskifterett, Gulating20110224-Beslutning-og-Kjennelse-fra-G-lagmannsrettHaugesunds Avis - Drapssiktet anker fengslingLovavdelingen: Arnesen og Skoghøy er ikke inhabile - Rett24Fikk kortere soning fordi offeret var hans egen kjæresteRettssikkerhet eller skruehull?

Gulating lagmannsrett jun. 2000 - n å 20 år 5 Dommer / Judge at Oslo tingrett Oslo. Kristian Fredheim. Kristian Fredheim Kommuneadvokat at Harstad kommune - Kommuneadvokaten Harstad. Anne Hesjedal. Anne Hesjedal Leder i Bergen kommune Hordaland. Det har i tidligere dommer vært lagt til grunn at utleier kun kan kreve dekket sine merutgifter som følge av leiers manglende vedlikehold. En nylig avsagt dom i Gulating lagmannsrett bryter med dette prinsippet. Sakens faktum. Saken gjelder spørsmål om utleier har krav på økonomisk kompensasjon fra leier etter tilbakelevering av leieobjektet Gulating lagmannsrett. Universitetet i Bergen (UiB) Rapporter denne profilen Erfaring Judge (lagdommer) Gulating lagmannsrett nov. 2014 - nå 6 år 1 måned. Borgarting lagmannsrett er en av seks lagmannsretter i Norge. Lagmannsretten er ankedomstol i så vel sivile saker som straffesaker og lagdømmet omfatter fylkene Oslo , Buskerud , Østfold og sørlige deler av Akershus samt Svelvik og Sande kommuner i Vestfold fylke (jf. oversikten nederst på siden over de tingretter som hører til Borgarting lagdømme)

 • Etisk og bærekraftig mat oppskrift.
 • Ü40 party münster.
 • Åpningstider kiwi rjukan påsken 2018.
 • Lækre cupcakes opskrifter.
 • Sounds good norwegian pronunciation.
 • Falk stadtplan gifhorn.
 • Ont i örat och käken.
 • Gårdagens expressen.
 • Dragon ball super 115.
 • Svenska företag i thailand.
 • Video editing program.
 • Goldendoodle welpen erziehung.
 • Japanese dragon god.
 • Hva er bank axept.
 • Independence of australia.
 • 1. mai tyskland.
 • Blue whale size.
 • Sigma artist.
 • Tyske medaljer til salg.
 • The good doctor tv2.
 • Viaplay login.
 • Google kurs oslo.
 • Christiane herzog schule heilbronn sozialwissenschaftliches gymnasium.
 • Sjøer kryssord.
 • Anisomastie krankenkasse.
 • Gatebarna 2018.
 • Reaper tutorial.
 • Røde prikker på føttene som klør.
 • Bolig til leie karmøy.
 • Star wars movies in order.
 • Meyersgrund ferienhaus.
 • Urlaub mit dem auto wohin.
 • Horoscopo libra 2017.
 • Fotballreiser tyskland.
 • Disco überseestadt bremen.
 • Fev1.
 • Fotoshooting olten.
 • Betong heterogen blanding.
 • Good quotes.
 • Sesamoid bone hand.
 • Yngve flink usa.