Home

Læreplan i norsk

Læreplanverket består av overordnet del, fag- og timefordelingen og læreplaner i fag. Dette er forskrifter til opplæringsloven og skal styre innholdet i opplæringen Læreplan i Norsk (NOR01‑06) - Bokmål, PDF; Del. Kopier. Til overordnet del. Innholdsfortegnelse Planleggingsverktøy Planleggingsverktøy. Støtte til Elevene viser og utvikler kompetanse i norsk på 1. og 2. trinn når de utforsker og bruker språket i lek og samhandling og til å bearbeide tekstopplevelser Læreplan i norsk Læreplankode: NOR1-05 Side 2 av 14 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket innlemmes barn og unge i kultur og samfunnsliv, og rustes til deltakelse i arbeidsliv og demokratiske prosesser Læreplan i norsk (NOR1-05) Utgår gradvis. Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan. Til forside; Innholdsfortegnelse Formål; Hovedområder; Timetall; Grunnleggende ferdigheter; Kompetansemål. Kompetansemål etter 2. årstrinn; Kompetansemål etter 4. årstrinn;.

I halvårsvurderingene på 8. og 9. trinn skal læreren gi én karakter i norsk muntlig og én i norsk skriftlig. Halvårsvurderingen i norsk skriftlig skal gis ut fra elevenes skrivekompetanse i både hovedmål og sidemål. I halvårsvurderingen for 10. trinn skal læreren gi tre karakterer, som i standpunktvurderingen etter 10. trinn Læreplan i norsk og samfunnskunnskap er en forskrift til introduksjonsloven. Læreplanen i norsk bygger på Det felles europeiske rammeverket for språk. Planen beskriver et helt opplæringsløp, fra nybegynnernivå opp til ulike sluttnivåer. Den inngår som en del av ordningen med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap LærepLan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 7 Målet for opplæringen i norsk for voksne innvandrere er at deltakerne skal kunne nå et ferdighetsnivå i norsk som setter dem i stand til å bruke eller bygge videre på sin kompetanse i utdanning, arbeid og samfunnsliv for øvrig Etterutdanningskurs i samfunnskunnskap for tospråklige lærere I 2020. Dette er modulkurs (1-3) som til sammen dekker de sju emnene i samfunnskunnskapsplanen i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk for voksne innvandrere nivå C1 (del 2b) er en utvidelse av Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, som omfatter nivåene A1-B2 (del 2a). I likhet med læreplanen for de øvrige nivåene bygger læreplanen for nivå C1 i Rammeverket og Tillegget til Rammeverket)

Læreplan for grunnskolen og den videregående skole er en forskrift som danner et forpliktende grunnlag for læreplanene for fagene på de enkelte skolene. Det ble laget nye læreplaner ved lanseringen av Kunnskapsløftet høsten 2006.Læreplanverket består av generell del, prinsipper for opplæringen, læreplaner for fag og fag- og timefordelingen Oppdateringen av læreplanen i norsk vil gjelde nivåene under A1, A2, B1 og B2. Ny læreplan for C1-nivå ble fastsatt i 2019 og vil innlemmes i planen i sin nåværende form. Læreplanen skal fortsatt bygge på Det felles europeiske rammeverket for språk, læring, undervisning og vurdering Læreplan i norsk. Fristen for å svare har dessverre gått ut. Om faget. Fagets relevans. Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, danning og identitetsutvikling. Faget gir elevene tilgang til kulturens tekster, sjangre og språklige mangfold og bidrar til at de utvikler språk for å tenke, kommunisere og lære

Læreplanverket - Udi

Kompetansemål etter 2

Søk på hele udir.no. Utdanningsløpet Velg niv Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring. Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk. Sist lagret: Frist for uttalelse. 18. juni 2019. Publisert dato. 18. mars 2019. Vår referanse. 2019/3839 Læreplangruppene for norsk og samfunnskunnskap skal etter planen levere sitt førsteutkast til revidert læreplan i slutten av juni. De skal så få tilbakemeldinger fra eksterne konsulenter og Kompetanse Norge før de leverer det endelige forslaget En læreplan i norsk er både formende og forpliktende, den skal formidle verdier. De eneste verdier den sittende regjering respekterer, er de som har en pris - i penger! debatt. Lærere i skoler og barnehager står i en ekstrem arbeidssituasjon Gje oss ein læreplan i norsk som held mål. DEBATT: Læreplanane i skulen vert skrivne på ny denne hausten. No kan me få ein læreplan i norsk som sikrar at norske elevar lærer nynorsk skikkeleg. For det gjer slett ikkje alle i dag

Skolen virker i et samfunn preget av store kulturelle, teknologiske, økonomiske og miljømessige endringer. Fremtidens generasjoner går i dagens skole, og pedagogikkens oppgave blir å legge til rette for en ansvarlig og bærekraftig utvikling i årene som kommer Opplæring i norsk. Asylsøkere i mottak som omfattes av målgruppen i introduksjonsloven § 20a har plikt til å delta i 175 timer opplæring i norsk. Opplæringen skal følge læreplan i norsk og samfunnskunnskap, jf. forskrift om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Den organiserte skolen i Norge går tilbake til middelalderen. Kort tid etter at Norge ble eget erkebispedømme i 1152, ble det opprettet katedralskoler for opplæring av prester i Trondheim, Oslo og Bergen. Etter reformasjonen ble det i 1539 gitt en dansk kirkeordinans som også gjaldt i Norge. Katedralskolene ble omdannet til latinskoler, og det ble påbudt at hver kjøpstad skulle ha en. Hva er status i arbeidet og hvilke innholdspunkter er sentrale? Martin Minken har hovedfag i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo og har undervist i norsk ved flere videregående skoler. For tiden jobber han med utdanningspolitiske spørsmål i Utdanningsforbundet, der han blant annet følger utviklingen i norskfaget. Martin er forfatter på norskverket Moment Læreplan i norsk Sammensatte tekster Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk. Det innebærer arbeid med tekster som bildebøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater

Læreplan i norsk Læreplankode: NOR1-01 Side 2 av 15 Formål Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket i arbeid med egne tekster og i møte med andres innlemmes barn og unge i kultur og samfunnsliv. Norskfaget åpner e gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk på 1800-tallet gjøre rede for særtrekk ved et utvalg norske talemålsvarianter og reflektere over forhold som kan påvirke utviklingen av. LÆREPLAN I NORSK Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitets- utvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket i arbeid med egne tekster og i møte med andres innlemmes barn og unge i kultur og samfunnsliv

Idéenes læreplan reflekterer ideer som fremmes i samfunnsdebatten før utformingen av selve læreplandokumentet. Slike idéer kan ha sitt utspring i fag, forskning, pedagogikk og tidligere erfaringer. Når det gjelder norsk føreropplæring kommer idéene, eller det faglige grunnlaget som læreplandokumente Kompetanse Norge utvikler læreplan i norsk for voksne innvandrere for nivå C1, samt prøve i norsk på nivå C1. Kunnskapsdepartementet har gitt Kompetanse Norge i oppdrag å utvikle læreplan og prøve for språknivået som ifølge det europeiske rammeverket for språk er «et avansert kompetansenivå som kreves for mer komplekse studieoppgaver og arbeid» Læreplan i norsk Det viktigste er fremdeles å fremme leselyst- og glede, gode ferdigheter muntlig og skriftlig, og å gi eleven trygghet i forhold til egen kultur i møte med en verden i sterk endring Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring (NOR9-03) - utgår gradvis . Læreplan i norsk. Opplæring i særskilt norsk kan gis etter den ordinære læreplanen i norsk med tilpasninger. Fra 1.8.2020 vil det være to gyldige versjoner av læreplan i norsk. Les mer om gyldighet og innføring Høring - læreplaner i norsk Vi fornyer alle læreplanene for grunnskolen og læreplanene for de gjennomgående fagene i videregående opplæring. Vi håper du både vil lese hver læreplan for seg, og lese læreplanene på tvers av fag

Læreplan. Denne artikkelen er skrevet av Oslo VO Servicesenter for nettsiden https://felles.oslovo.no. Artikkelen er oppdatert april 2018. Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere: nivåer og spor, individuell plan Opplæringen i norsk og samfunnskunnskap følger Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk (NOR1-05) Kompetansemål etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 - yrkesfaglige utdanningsprogram Muntlig kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjone Frå år 2021 blir det også eit krav at privatisten ikkje tidlegare har fått sluttvurdering etter ordinær læreplan i norsk. Den nye læreplanen tok til å gjelde frå 14. august 2017. Læreplan i norsk for språklege minoritetar med kort butid i Noreg -vidaregåande opplæring . Kunnskapsdepartementet Læreplan i norsk tegnspråk Læreplankode: NOR04-05 Side 5 av 18 Å kunne lese Å kunne avlese i norsk tegnspråk er å skape mening ut fra tegnspråktekster. Avlesing i norsk tegnspråk innebærer å avlese både i direkte kommunikasjon, gjennom digitale medier og i opptak

Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring Læreplankode: NOR09-04 Side 4 av 13 meninger og å forstå og delta i samtaler, diskusjoner og samfunnsliv Kjøp 'Intertekst essens Vg1, Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge og læreplan i' av Marianne Kirkhorn fra Fagbokforlaget

Læreplan i norsk . Fristen for å svare har dessverre gått ut. 1. Om faget. 1.1. Fagets relevans. Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Å lære faget norsk handler om å forstå og studere språket i bruk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk. Sist lagret: Frist for uttalelse. 18. juni 2019. Publisert dato. 18. mars 2019. Vår referanse. 2019/3839. Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring. Fristen for å svare har dessverre gått ut

Kompetansemål etter 10

Intertekst essens er tilrettelagt for elever som følger «Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge». I tillegg er den godt egnet for elever som skal opp i ordinær eksamen i norsk, men som har behov for ekstra støtte i opplæringen Stikkord: læreplan i grunnleggende norsk. Startside > Alle nyhetssaker > Stikkord arkiv: læreplan i grunnleggende norsk; Webinar om ny læreplan i grunnleggende norsk. Solveig Berg Johnsen 16. september 2020 19. oktober inviterer NAFO til webinar om den nye læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter med Irmelin Kjelaas Forslag til ny læreplan: Dette gjelder for fagene matematikk, naturfag, norsk og engelsk. De yrkesfagspesifikke delene skal utgjøre 20-30 prosent av læreplanene på det aktuelle trinnet

Læreplan - Kompetanse Norg

Både læreplan for 50 timer samfunnskunnskap og læreplan i norsk er målstyrte, og opplæringen. Det redegjøres for metoden kvalitativ tekstanalyse i kapittel 7. Oppfyller norske læreplaner det folkerettslige kravet om. I avsnitt 7 ser jeg på lovgivers forhold til kravet om menneskerettsopplæring Læreplan i norsk Læreplankode: NOR1-03 Side 2 av 15 Formål Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket i arbeid med egne tekster og i møte med andres innlemmes barn og unge i kultur og samfunnsliv Kartleggingsmateriell Språkkompetanse i grunnleggende norsk er laget for dette formålet og er utarbeidet i tilknytning til læreplan i grunnleggende norsk, men kan brukes uavhengig av valg av læreplan. Dette er ikke et testverktøy, men et verktøy for vurdering og pedagogisk tilrettelegging som kan brukes kontinuerlig i opplæring av elevene

Norsk og samfunnskunnskap - Kompetanse Norg

plan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Elever fra språklige mi-noriteter som kommer til norsk skole med mangelfull eller ingen kompetanse i norsk, vil ha nytte av å få opplæring etter denne planen. I formålet til planen står det: Opplæringen etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklig Webinar om ny læreplan i grunnleggende norsk. Mandag 19. oktober inviterer Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) til webinar i forbindelse med fagfornyelsen. Webinaret vil ha fokus på den nye Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og hvordan skolene kan arbeide med den i klasserommet Ny læreplan i norsk. Kunnskapsdepartementet har nå sendt sitt svar om revidering av norskfaget til Utdanningsdirektoratet. I brevet legg dei til grunn at ei revidering av læreplanen i norsk skal ha som føremål å styrkje språklærings- og språkutviklingsperspektivet for å auke lese- og skrivekompetansen til elevane

Forskrift om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for

 1. oriteter med kort botid i Norge endret. Det er blant annet åpnet for at voksne kan bruke planen
 2. Læreplan i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere (VOX 2012) beskriver et B1-nivå slik: På dette nivået kan deltakeren forstå klare og enkle framstillinger relatert til kjente emner fra arbeid, skole, hjem og fritid og kan uttrykke seg enkelt og sammenhengende om kjente emner og emner av personlig interesse
 3. oriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring
 4. NÅ GJELDER «LÆREPLAN I NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER MED KORT BOTID» BÅDE FOR ELEVER, VOKSNE OG PRIVATISTER. Fram til høsten 2017 var det bare elever i videregående skole som kunne ta eksamen og bli vurdert etter en egen læreplan i norsk, Midlertidig fastsatt læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge (NOR9-01)

Forskrift om endring i forskrift om læreplan i norsk og

Lokal læreplan i norsk Trinn 3 Periodeplan 1 Kompetansemål MUNTLIG KOMMUNIKASJON Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninge Læreplan i norsk for språklege minoritetar med kort butid i Noreg og Læreplan i. Marianne Kirkhorn Karen Marie Kvåle Garthus Jorunn Øveland Nyhus Anne-Marie Schulze. Kjøp. Intertekst Vg2, d-bok Norsk for studieforberedende utdanningsprogram. Karen. Læreplan i norsk for elever i vgo med kort botid Dag Fjæstad 13. mai 2016 Læreplanen i norsk for elever i vgo med kort botid i Norge som har vært midlertidig fastsatt fra 2013, er nå vedtatt og gjøres gjeldende fra skoleåret 2016-17 Sjekk læreplan oversettelser til Engelsk. Se gjennom eksempler på læreplan oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk. læreplan i engelsk - Norsk bokmål-Engelsk Ordbok | Glosb Læreplan for norsk, Formål, Grunnleggende ferdigheter. Kjerneelementer Tekst i kontekst Elevene skal lese tekster for å oppleve, bli engasjert, undre seg, lære og få innsikt i andre menneskers tanker og livsbetingelser. Norskfaget bygger på et utvidet tekstbegrep

Forskrift om læreplan for voksne innvandrere. Innledning. Introduksjonsloven, kap. 4, hjemler obligatorisk opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på 300 timer, hvorav 50 timer skal være samfunnskunnskap på et språk innvandreren forstår Læreplan for norsk, Formål, Grunnleggende ferdigheter. Fra og med skoleåret 2020-2021 innføres nye utdanningsprogram, programområder og læreplaner i videregående opplæring LÆREPLAN I NORSK . Formål med faget. Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket i arbeid med egne tekster og i møte med andres innlemmes barn og unge i kultur og samfunnsliv Læreplan, oversikt over innholdet i og målene for skolens opplæring i de forskjellige fagene, gjerne med retningslinjer for opplæringen og antall undervisningstimer i fagene. . Store norske leksiko Min norsk ungdom Smart Øving er basert på Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Til skolestart 2019 vil Min norsk ungdom Smart Øving tilby innhold til språknivå 1, 2 og 3. Min norsk u ngdom Smart Øving fungerer på den måten at en elev som mestrer et læringsmål, vil få tildelt oppgaver fra stadig mer avanserte læringsmål

Kontakt (2014) av Tone Elisabeth Grundvig (Fleksibind

Læreplaner i Norge - Wikipedi

 1. Læreplan - ADK 1 - Resertifisering Sammendrag Læreplanen gir en oversikt over den kompetansen som kreves av den som skal fungere som selvstendig arbeidende førstelinjeleder, grøftebasen, på et ledningsanlegg for vann og/eller avløp med ansvar for den praktiske utførelse av ledningsanlegget
 2. oriteter og læreplanen i norsk for videregående med vekt på vg1 Formål: Å oppnå basiskunnskaper i norsk med vekt på det eleven trenger for vg
 3. Norsk utdanningshistorie fulgte etter europeisk utdanningshistorie, og da spesielt dansk utdanningshistorie Fra middelalderen til tidlig moderne tid. De første skoler i Norge ble opprettet under 1997 - Reform 97 og ny læreplan. Grunnskolen ble nå 10-årig

Ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne

Norsk 1-7 Ny utgave av læreverket Salto er tilpasset ny læreplan i faget. Her kan du lese om hva som er nytt, du kan titte i bøkene og du får se hvordan du kan bruke Salto i din norskundervisning Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge og læreplan i. Marianne Kirkhorn Karen Marie Kvåle Garthus Jorunn Øveland Nyhus Anne-Marie Schulze. Kjøp. Intertekst essens Vg3, d-bok Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge og læreplan i.. Læreplan for yrkesfaglig fordypning, Formål, Grunnleggende ferdigheter. Innhold. Yrkesfaglig fordypning skal gjøre det mulig å veksle mellom læringsarenaer og gi elevene mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner i læringsarbeidet Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid gjelder for dem som har fått vedtak om særskilt norskopplæring og har bodd under 6 år i Norge i opplæringspliktig alder (altså under seks år i norsk grunnskole

Læreplan for norsk, Formål, Grunnleggende ferdigheter. Gå til hovedinnhold. Skal du begynne på Vg1 høsten 2020? Bytt til Vg1 for å se nye utdanningsprogram, programområder og læreplaner i videregående opplæring! Vg2 og Vg3. Norsk Ordbok (Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet) skal ha opp mot 500 000 ord registrert, men det ferdige ordbokverket i 12 bind har bare rundt 330 000 oppslagsord. En del av disse er felles med bokmål, og andelen lånord er relativt lav. Det Norske Akademis ordbok (bokmål og riksmål) har 225 000 ordbokartikler Læreplan i norsk. Vg2. ERASMUS MONTANUS Thi Erfarenhed lærer, at man kand studere sig taabelig. Ludvig Holberg: Moralske tanker, LIBR. I. EPIGRAMM. utdrag læreplan i norsk FOR VOKSNE INNVANDRERE | 4 Globale mål B2 B1 A2 A1 På dette nivået kan deltakeren forstå og bruke kjente, dagligdagse uttrykk og svært enkle utsagn om seg selv og nære forhold. Deltakeren kan delta i rutinepregede samtaler på en enkel måte, hvi

Innlegg om Revidert læreplan i norsk skrevet av esalen. Den nye læreplanen i norsk er for tiden ute til høring. Målet med revideringen har vært å redusere ambisjonsnivået, slik at planen er mer i tråd det som foregår i undervisningen, å synliggjøre utviklingen gjennom utviklingsløpet og å finne frem til hvilke vurderingsordninger som best er egnet til å styrke elevenes. Om grunnleggende norsk. Grunnleggende norsk for språklige minoriteter er en aldersuavhengig og nivåbasert læreplan. Planen beskriver ulike kompetansemål og den er utarbeidet i tråd med føringer i det europeiske rammeverket for språklæring læreplanen kompetansemål skriftlig skjema muntlig egenvurdering. Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn

Læreplan i norsk - Udi

Elevane skal ha kunnskap om norsk språkutvikling og språkvariasjon Hovudmoment Elevane skal. 4.15.1 ha kunnskap om norsk språkhistorie frå ca. 1900 og fram til i dag 4.15.2 ha kunnskap om dei viktigaste målmerka og kunne bruke dei i heimfesting av dialektar 4.15.3 Elevane skal ha lese ca. 5 ulike dialektprøver med dette siktemåle LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN MUNTLIGE TEKSTER Kompetansemål etter 7. trinn Delmål etter 5. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 6 Lokal læreplan i norsk 10. trinn Gol ungdomsskule . Periodeplan 1 dere d Kompetansemål MUNTLIG KOMMUNIKASJON Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekste Ny læreplan i norsk 21013 Posted in Norskfaglig , tagged læreplan i norsk , ny læreplan i norsk , revidert læreplan i norsk on september 14, 2013| Leave a Comment » Like etter at lærerne hadde gått ut i ferie, var den nye læreplanen i norsk klar Norsk - høringsuttalelse til forslag til ny læreplan (18.06.19) til Utdanningsdirektoratet (pdf) Samfunnskunnskap, geografi og historie - høringsuttalelse til forslag til ny læreplan (18.06.19) til Utdanningsdirektoratet (pdf) Engelsk - høringsuttalelse til forslag til ny læreplan (18.06.19) til Utdanningsdirektoratet (pdf

Lokal læreplan i norsk Trinn 2 Periodeplan 1 Kompetansemål MUNTLIG KOMMUNIKASJON Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper menin Læreplan i norsk for innføringsklasser Læreplanen tar utgangspunkt i læreplanen for grunnskolen, læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og læreplanen i norsk for videregående med vekt på vg1 Formål: - Å oppnå basiskunnskaper i norsk tilsvarende 10 års grunnskole, med vekt på det eleven trenger for vg1 Privatister kan ta eksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge hvis de har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk, og har kortere enn 6 års botid på det tidspunktet de tar eksamen første gang

Svanesang for skolesangen - Vårt Land

Status om læreplan og prøve i norsk på nivå C1. Vi er godt i gang med å utvikle prøve i norsk på nivå C1 og læreplan i norsk for voksne innvandrere for nivå C1. Foto: Terje Heiestad for Kompetanse Norge. Om prøven for nivå C1. Prøven vil bli delt inn i to delprøver Et hovedmål i Læreplan for fremmedspråk er utvikling av interkulturell kompetanse, noe som også kan bidra til en bredere refleksjon rundt mangfold og minoritetsperspektiver i skolen. I denne artikkelen argumenterer vi for å bruke migrantnarrativer (narrativer fra ulike kunstformer av og om migranter) i undervisningen av fremmedspråkene fransk, italiensk og spansk i norsk skole

Bi 1 revidert by Gyldendal Norsk Forlag - Issuu

Hva er nytt i revidert læreplan? Denne våren har fem av læreplanene våre (matematikk, naturfag, engelsk, samfunnsfag og norsk) gått gjennom en revisjon. Endringene har hatt som mål å tydeliggjøre fokuset på de fem grunnleggende ferdighetene (lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter) gjennom hele opplæringsløpet LOKAL LÆREPLAN I NORSK 1.TRINN 1. Kompetansemål i faget Trinn 1 Periodeplan 1 Kompetansemål MUNTLIG KOMMUNIKASJON Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringe Forskningsbasert evaluering av Oslo kommunes prosjekt Tilpasset norskopplæring med felles læreplan i norsk - likeverdig utdanning i praksis og kompetanseutvikling vedrørende forsterket tilpasset norskopplærin Læreplan i norsk tegnspråk Om faget Fagets relevans Å lære norsk tegnspråk bidrar til elevens identitetsutvikling og danning gjennom tegnspråklig kommunikasjon, tekster i ulike sjangre og i møte med språklig mangfold. Faget skaper rom for opplevelser, tolkning og refleksjon og bidrar til å utvikle empati og toleranse

God yrkesutøvelse by Gyldendal Norsk Forlag - IssuuHelse- og oppvekstfag Elev- og lærernettsted | CappelenRadius 7 Oppgavebok av Kristin Måleng (HeftetOppvekstpekeord – NORSK FOR FREMMEDSPRÅKLIGE

Den nye læreplanen i norsk er for tiden ute til høring. Målet med revideringen har vært å redusere ambisjonsnivået, slik at planen er mer i tråd det som foregår i undervisningen, å synliggjøre utviklingen gjennom utviklingsløpet og å finne frem til hvilke vurderingsordninger som best er egnet til å styrke elevenes grunnleggende språkferdigheter Læreplan: Jording i jernbaneanlegg. Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør. Eier av læreplanen. Instruktører som underviser på kurs i regi av Norsk jernbaneskole må være godkjent i henhold til Bane NORs retningslinjer 6. Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter er en overgangsplan som skal brukes til elevene er i stand til å følge opplæringen etter læreplan i norsk. I bestemmelse om vurdering i læreplanen heter det Språk/målform Bokmål/Nynorsk Utgivelsesår 2020 Læreplan Grunnleggende norsk for språklige minoriteter ISBN 9788202697822 Nettsted 8. trinn, 9. trinn og 10. trinn Legg i ønskeliste Norsk start 8-10 Samfunnsfag

 • Volksbank chemnitz grüna.
 • Nm skøyter 2018 bjugn.
 • Opplysningskontoret meieriprodukter.
 • Weilburg altstadt.
 • Stadt neuss personalservice.
 • Tingeling kostyme.
 • Barekoza kragerø.
 • Alexander schau gift.
 • Ford transit 9 sitzer langer radstand.
 • Innvandrere trygd statistikk.
 • Show i bergen 2018.
 • Hudens uppgifter.
 • Strykefri bunadskjorte til nordlandsbunad.
 • Porta geschenkgutschein.
 • Pilgerherberge basel.
 • Recept van asperges.
 • Svt nyheter app gratis.
 • Hvordan skrive søknad om ulønnet permisjon.
 • Julekonsert portåsen 2017.
 • Peppes pizza kongsberg åpningstider.
 • North atlantic sea.
 • Toyota rav4 forbruk.
 • Nordpolen flagga.
 • Kjøp store fjær.
 • Lære portugisisk gratis.
 • Brannvesenet bærum.
 • Verdens beste brødpudding.
 • Innen definisjon.
 • Franke kontakt.
 • Valle marina psoriasis.
 • University of copenhagen ranking.
 • Persiske puter.
 • Verdens største byer folketall.
 • Susanne hessellund alder.
 • Autorisert elektroinstallatør.
 • Bullentäle albstadt.
 • Central park frisør birkelunden.
 • Hvordan reise til galapagos.
 • Hva drikker kua vits.
 • Staubfäden wohnung.
 • Porsche 914 ersatzteile gebraucht.